วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

นวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

รายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน รายการนิทานเพื่อนรัก นวัตกรรมใหม่ ของการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไทยด้วยสื่อวิทยุ
รายการวิทยุนิทานเพื่อนรัก เป็นหนึ่งในโครงการหลัก ที่มุ่งส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยให้ต่อเนื่องไปจนโต ถือว่าเป็นนวัตกรรมแห่งการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่เริ่มต้นจากเด็กปฐมวัย เป็นสื่อในการพัฒนา IQ และ EQ รวมทั้งทักษะด้านต่างๆและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบภาษาธรรมชาติ เนื้อหาในรายการสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของเด็ก บูรณาการทั้งทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน แทรกเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองและคนรอบข้างอย่างมีความฉลาดทางอารมณ์และเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานอันดีของวิธีการปลูกฝังเด็กให้เจริญเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพ
รายการวิทยุนิทานเพื่อนรักนับเป็นสื่อกลางระหว่างคุณครู เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และสาระ ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากการมาร่วมจัดรายการด้วยกัน รายการนิทานเพื่อนรักออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทาง FM 97 MHz เวลา 15.00-16.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณชมพู่ ชัชรินทร์ บุญญะสุต และคุณเมเม่ เมธี เตชะชัยวงศ์ โดยมีคณาอาจารย์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแขกรับเชิญจากหลายวงการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นแขกรับเชิญประจำทุกสัปดาห์
เวลาเพียง 1 ชั่วโมงของคลื่นสีขาวเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว ดูเหมือนจะมีเพียงน้อยนิด แต่ก็เป็นอีก 1 ช่องทางของการออกเสียงของเด็กๆ เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเขียนจดหมายมาเล่าเรื่องราวที่ประทับใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือและให้มาเล่านิทานจากหนังสือนิทานที่เขารัก เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การอ่านให้กับผู้ฟังทางบ้าน เวทีนี้เราเปิดกว้างให้แสดงสิทธิออกเสียงกันได้อย่างเต็มที่ มีของรางวัลแจกให้ทุกสัปดาห์
แหล่งที่มา : www . ryt9 . com ( หน้าที่ 1 )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น